PRIVACYBELEID

Als Avonnatuur ben ik, Elias Vercruysse, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met Avonnatuur wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
 

Avonnatuur (Elias Vercruysse)

Verenigde Producties
ACT n° 30448
Coenraetsstraat 72
1060 Brussel

avonnatuur@gmail.com
 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor mijn activiteiten via de website of andere contactopnames.
 

Waarvoor verwerkt Avonnatuur welke persoonsgegevens?
 

Uw persoonsgegevens worden door Avonnatuur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Avonnatuur

 • Het versturen van informatie over activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • Het kunnen analyseren van website-activiteiten zoals bezoekersaantal, bekeken blogposts, mobiele vs desktop-bezoeken
   

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Avonnatuur de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,

 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)
   

Avonnatuur verzamelt enkel persoonsgegevens die u zelf meedeelt op verschillende wijzen (ingevulde aanwezigheden op activiteiten, invul- en contactformulieren op de website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).
Avonnatuur verzamelt geen persoonsgegevens via derden.

Avonnatuur gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor het de gegevens heeft verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf:

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van Avonnatuur.  Met uitzondering van :

 • Beeldmateriaal (voor public relations)

 • Contactgegevens (voor direct marketing)
   

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers:

De gegevens die u aan Avonnatuur geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Avonnatuur gebruik van een derde partij voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via Google Drive)

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, wix.com)

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Avonnatuur geeft nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maakt Avonnatuur hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden – ontvangers:

Avonnatuur deelt geen persoonsgegevens met externe partijen.

Verder zal Avonnatuur de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven of aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 • Op geen enkel moment verkoopt of verhuurt Avonnatuur uw persoonsgegevens aan derde partijen.

 • Avonnatuur geeft uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
   

Avonnatuur kan persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u mij hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.


Avonnatuur verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn:

Avonnatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Avonnatuur verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste aanwezigheid op een activiteit of evenement.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

 • U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

 • U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 • U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven  welke Avonnatuur van u ontvangen heeft, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Avonnatuur behoudt zich wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

 • U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
   

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails, het niet aanvaarden van cookies).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Avonnatuur te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u Avonnatuur contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Avonnatuur kan u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor kan gegeven worden aan voornoemde verzoeken.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vraagt Avonnatuur u hierover direct contact op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan mijn privacyverklaring:

Avonnatuur kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zal er een aankondiging worden geplaatst op de website www.avonnatuur.com. Oudere versies van mijn privacy statement zal in mijn archief worden opgeslagen. Stuur Avonnatuur een e-mail als je deze wilt raadplegen.